Rihanna - Kiss It Better

Kiss it, kiss it better, baby
Kiss it, kiss it better, baby

Been waiting on that sunshine boy, I think I need that back
Can't do it like that
No...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.