Rihanna - If It's Lovin' That You Want, Pt. 2

Now if it's loving that you want
You should make me your girl, your girl
If it's loving that you need
Baby come and share my world (share my world)
If...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.