Rihanna - Fool in Love

Mama, I found a man
Who loves me and understands
Papa, he's quite a man
He adores me, he's my biggest fan
And don't get me wrong,
I know he's not perf...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.