Rihanna - Cheers (Drink To That)

1, 2 We're taking shots in here, you want one?

Yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah

Cheers to the freakin' weekend
I drink to that, yeah yeah
Oh let the Ja...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.