Lil Wayne - Don't Like

Girls that don't do girls,
That's that shit I don't like
Dick in the mouth,
Bitch eatin' her out,
That's that shit my girl like
I'm layin' back with m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.