Eminem - So Much Better

Pick up the god damn phone

Bitch where the fuck were you Tuesday?
With who you say?
I wasn't at the studio
Bitch what'd you do screw Dre?
You went th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.