Nicki Minaj - Trini Dem Girls

Brixton girls dem ah pat the pum pum
Dem ah whine up dem waist, dem ah pat the pum pum
Queens dem girls dem ah pat the pum pum
Dem ah whine up dem ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.