Nicki Minaj - Tap Out

If you hatin' you just need some pussy
She fucked up when she gave me some pussy
I said I fuck you better than that other nigga
She say Tune I'm 'bout...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.