Ed Sheeran - I'm a Mess

Oh I'm a mess right now
Inside out
Searching for a sweet surrender
But this is not the end
I can't work it out
How?
Going through the motions
G...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.