Justin Bieber - What's Hatnin'

I pull up and then I hop out,
Like what's hatnin'
I knock on the door, she know who it is,
Uh what's hatnin' (what's hatnin')
We on a roll, we 'bo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.