Justin Bieber - Be Alright [Acoustic]

Damn, let me see
Oh across the ocean, across the sea
Starting to forget the way you look at me now
Over the mountains, across the sky
Need to see ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.