Justin Bieber - Bad Day [Single Version]

No, I didn't think
You would let me down that easy (oh no, girl)
And I didn't think, it was over
Until you walked away, like it was nothing, baby
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.