Drake - Shot for Me

I can see it in your eyes, you're angry
Regret got shit on what you're feeling now
Mad 'cause he ain't like me
Oh you mad 'cause nobody ever did it...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.