Drake - 6 God

(Err ting) I'll admit it, I'll admit it

Watch your motherfuckin' tone boy
Get hurt boy
Aw here go another mo'fucker
That don't understand the co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.