Justin Bieber - Sorry

(Ooh, ooh)
(Ooh, ooh)

You gotta go and get angry at all of my honesty
You know I try but I don't do too well with apologies
I hope I don't run o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.