Rihanna - Umbrella Acoustic

You had my heart, and we'll never be worlds apart
Maybe in magazines, but you'll still be my star
Baby 'cause in the dark, you can't see shiny cars ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.