Rihanna - Bitch better have my money

Yayo, yayo
Mula-la
Yayo

Bitch better have my money
Y'all should know me well enough
Bitch better have my money
Please don't call me on my bluf...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.