Ed Sheeran - One Night

Lying in a bedroom
Lighting up a Benson
Face hair is growing
So I cut with a vengeance
Hey, did I mention
As she makes an entrance
Said I had a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.