Taylor Swift - Welcome To New York

Walkin' through a crowd, the village is a glow
Kaleidoscope of loud heartbeats under coats
Everybody here wanted somethin' more
Searchin' for a sou...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.