Ede staal - Zalstoe aaltied bie mie blieven

Zalstoe aaltied bie mie blieven,
bie mie blieven lutje wicht
Lekker waarm in mien aarms,
in dien aarms
Ogen dicht
Zun is muid en sloapen goan
Deur de dook zai ik de moan
Dizze nacht die is nou van ons baaiden

Zalstoe altied bie mie blieven,
bie mie blieven lutje wicht
Veul te voak nuchter
veul te voak zat
Mor 't leven gaait deur
En wotter, blift nat


Zalstoe aaltied bie mie blieven,
bie mie blieven lutje wicht
Lekker waarm in mien aarms,
in dien aarms
Ogen dicht
Zun in muid en sloapen goan
Deur de dook zai ik de maon
Dizze nacht die is nou van ons baaiden

Veul te voak nuchter
Veul te voak zat
Mor 't leven gaait deur
En wotter, blift nat

Zalstoe aaltied bie mie blieven
Zalstoe aaltied bie mie blieven
Zalstoe aaltie bie mie blieven
Lutje wicht

Lyrics licensed by LyricFind