Ed Sheeran - Shirtsleeves

I can taste salt water
And if I blink again
You'll be sinking in
So we'll learn to swim in the oceans you made
I'll hold ya and you'll think of him
An...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.