Ed Sheeran - Bloodstream

I've been spinning now for time
Couple women by my side
I got sinnin' on my mind
Sipping on red wine
I've been sitting here for ages
Ripping out ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.