Imagine Dragons - Hear Me

Try to hear my voice
You can leave, now it's your choice

Maybe if I fall asleep, I won't breathe right
Maybe if I leave tonight, I won't come bac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.