Jay rock - Hood gone love it

Keeping it G ain't nuttin, you ain't gotta like it cause the hood gone love it
You ain't gotta like it 'cause the hood gone love it
Watch a young nigg...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.