Justin Bieber - Hold Tight

Every birthday, every birthday

They hold on tight
Yeah, they hold on tight
Ooh, they hold on tight
Them lips won't let me go
(Lips won't let me...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.