Imagine Dragons - Amsterdam

I'm sorry, mother I'm sorry, I let you down
Well, these days I'm fine
No these days I tend to lie
I'll take the West train, just by the side of Ams...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.