Darius & Finlay - Rock to the beat

Your lips are saying, "lonely"
I wanna go caress them now
You wanna move upon me
Only don't let go (don't let go)

Feel your vibe and dance in m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.