Bruno Mars - Young Girls

I spent all my money on a big old fancy car
For these bright-eyed hunnies
Oh, yeah, you know who you are
Keep me up 'til the sun is high
'Til the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.