David Guetta - Louder than words

I can hear your thoughts
Like footsteps in the dark
The pain stirs in your voice
Cuts like daggers to my heart

Don't you be afraid
Baby I'm here
Stop...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.