Bruno Mars - Locked out of Heaven

One, two, one, two, three

Oh yeah yeah
Oh yeah yeah yeah yeah, uh!
Oh yeah yeah
Oh yeah yeah yeah yeah, uh!

Never had much faith in love or m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.