Elise Estrada - You're so hollywood

You got to Paris' gym
Diet that got Oprah thin
And Leonardo walks out of Haute
Just as you were walking in
You got a VIP to the black eyed peas
'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.