Drake - Over My Dead Body

How I'm feeling, it doesn't matter
'Cause you know I'm okay
Instead, I ask myself "why do you hurt me?"
When you know, you know I'm the same
I kno...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.