Nicki Minaj - HOV Lane

Zipping, I’m zipping, I’m zippin’
Soon as they come out, I’m dippin’
Big ass closet, I’m trippin’
Big booty strippers, I’m tippin’
Big ass chain, I’m ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.