Decyfer Down - Moving On

Hiding in a smile
Is a life filled with hurt
A soul that's crying out
Wanting to be heard
I've tried all I know
To discard all my pain
Will I co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.