Rihanna - Talk That Talk

Talk that talk to me, yeah
Talk that talk to me, yeah

I be trying to chill, bitches wanna fuck me
Every little city I go, fuck me
Shawty must've hear...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.