Justin Bieber - Chestnuts

Chestnuts roasting on an open fire
Jack Frost nipping at your nose (yeah)
Yuletide carols being sung by a choir
And folks dressed up like Eskimos
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.