Eminem - A kiss

I'm gonna kill this bitch
I'm gonna kill him
I'm going to fucking jail
'Cause I'm gonna kill this bitch

Yo man

What?

I don't know. I go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.