David Guetta - Who's that chick

Feel the adrenaline moving under my skin
It’s an addiction such an eruption
Sound is my remedy feeding me energy
Music is all I need

Baby, I just wan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.