Eminem - So Bad

Yeah,
Ha ha, you feel that baby?
Yeah, I feel it too
Damn
You know, I'm so glad we could spend this time together
See, I'm not as crazy as you th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.