Christina Aguilera - Vanity

I'm not cocky
I just love myself, bitch

Mirror mirror on the wall
Who's the fliest bitch of them all?
Never mind, I am
That bitch is so fucking...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.