Diddy - Lonely

[P. Diddy]
This goes out to my nigga B.I.G.
Listen to me playboy, check dis out
I go, on and on and on and
Won't take her to the crib unless she's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.