Lyfe Jennings - You Think You've Got It Bad

No guts no glory
No pain, no story
Mama mama don worry
Heaven on my mind, forever on my grind
Tell god, sorry
If this ain't heaven where the hell...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.