Robbie Williams - Me And My Monkey

It was me and my monkey
Him with his dungarees and Rollerblades
Smoking filter tips reclining in the passenger seat
of my supercharged jet black Ch...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.