Ricky Martin - Solo Quiero Amarte (Nobody Wants To Be Lonely)

Aqui estoy en mi soledad
Dentro de mi ser
Solo hay tristeza
Lo he dado todo por salvar tu amor
Que se va perdiendo
Necesito tenerte
Quedate junt...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.