DJ Drama - Stuntin

Vroom on a Yamaha chromed out 11 hundred
What I'm doin', gettin' money, what we doin', gettin' money
What they doin', hatin' on me, but they neva'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.