A.B. Quintanilla III - Me Estoy Muriendo

Me estoy muriendo como un perro abandonado
Mi corazon envenenado ya casi deja de latir
Me estoy muriendo al saber que no me amaba
Este engano no...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.