A.B. Quintanilla III - U Don't Love Me

Girl, I can't believe you tried
To play me for a fool.
I almost didn't see this one coming,
You don't love me.

Girl don't tell me no more lies
Preten...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.