Eminem - Paul Rosenberg (skit)

Em, it's Paul
Listen,
Joel just called me
And he told me you're in the fuckin' back, behind his studio
Shooting your gun off in the air like it'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.