Eminem - My dads gone Crazy

Daddy what are you doing?
Okay then!
Everybody listen up!
I'm goin' to hell!
Who's comin' with me?
Somebody please help him!
I think my dad's go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.