Eminem - Hailie's Song

Yo, I can't sing good
I feel like singin'
I wanna fuckin' sing
'Cause I'm happy

Yeah, I'm happy
Ha Ha
I got my baby back
Yo, check it out

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.